Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Zasady sprzedaży

 

 § 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Sprzedawcą jest Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; BDO: 000498359 (dalej: Sprzedawca), e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).
 2. Zasady Sprzedaży określają warunki zawierania umów sprzedaży poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

 § 2.
[ZAMÓWIENIA]

 1. Sprzedawca oferuje Towary jako:
  1. pojedyncze numizmaty lub akcesoria kolekcjonerskie albo
  2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby numizmatów albo
  3. kolekcje zamknięte, składające się z numizmatów w liczbie z góry określonej.
 2. W przypadku sprzedaży Towarów o wartości równej lub przekraczającej 15 000 EURO Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podjąć wskazane przez Sprzedawcę czynności w celu zapewnienia możliwości ich weryfikacji. Brak przekazania danych lub umożliwienia ich weryfikacji w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, skutkuje odrzuceniem Zamówienia.
 3. Jeżeli pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nawiązywana będzie relacja gospodarcza wykazująca cechy trwałości, Sprzedawca odpowiednio stosuje reguły identyfikacji i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również odpowiednio znajdują zastosowanie skutki niepoddania się przez Klienta identyfikacji lub weryfikacji. Sprzedawca decyduje, kiedy pomiędzy nim a Klientem dochodzi do nawiązania relacji gospodarczych wykazujących cechy trwałości, mając na uwadze regulacje art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Klient zobowiązany jest podawać swoje rzeczywiste dane pod rygorem braku realizacji zamówienia. W przypadku zmiany swoich danych Klient zobowiązany jest je odpowiednio aktualizować w relacji ze Sprzedawcą, dla zapewnienia prawidłowości realizowanych zamówień, jak również wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 3.
[CENA I PŁATNOŚĆ]

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). 

 

§ 4.
[DOSTAWA]

 1. Towar dostarczany jest do Klienta na adres, który Klient wskazał podczas składania Zamówienia. Jeśli Klient wskaże inne dane dostawy niż wcześniej podane, to zmiana ta spowoduje, że dane te zostaną domyślnie zaktualizowane jako dane do kolejnych dostaw.
 2. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.
 3. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z danej kolekcji, następuje w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie zmianie (wydłużeniu), Sprzedawca poinformuje o tej okoliczności Klienta kontaktując się z nim na podany przez Klienta adres e-mail, o ile Klient podał Sprzedawcy taką daną.
 4. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji otwartej lub zamkniętej, następuje w odstępach czasu, począwszy od dnia dostawy pierwszego Towaru z kolekcji zgodnie z ofertą przedstawioną za pośrednictwem materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 6. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku nieodebrania Towaru, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą.

 

§ 5.
[PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY]

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów albo każdego kolejnego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów.
 2. Aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 lub drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl lub złożone za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta albo osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą w zakresie w jakim została objęta treścią oświadczenia odstąpieniu.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa 113 (na własny koszt).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Postanowienia § 5. stosuje się również do Przedsiębiorcy indywidualnego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 6.
[REKLAMACJA TOWARU]

[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży]

[Konsumenci]

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji skontaktuj się ze Sprzedawcą w dowolnej formie, np. pisząc na adres email: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 3. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska, daty zgłoszenia, numeru faktury, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu problemu, żądania, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 6. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy. 
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 11. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl.
 12. Postanowienia § 6 ust. 1 do 10 stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego, o którym mowa w § 5 ust. 6.

[Przedsiębiorcy]

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: nazwy przedsiębiorcy, daty zgłoszenia, numeru faktury, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 5. Reklamacje mogą być kierowane w dowolnej formie, np. na adres: Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Przedsiębiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Przedsiębiorcy z wykorzystaniem danych adresowych i kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.