Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu obowiązujący od 01 lutego 2023 r.

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; BDO: 000498359, e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.skarbnicanarodowa.pl (zwanego dalej: Sklepem internetowym), w szczególności zasady Rejestracji Konta Klienta i składania Zamówień.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

§ 2.
[DEFINICJE]

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w celu dostawy Towaru;
 2. Formularz rejestracji – dostępny na Stronie internetowej Sklepu formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia i utworzenie Konta Klienta;
 3. Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu internetowego, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące zamówienia, zwane również Biurem Zamówień Skarbnicy Narodowej;
 4. Klient – oznacza podmiot (pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupon zamówienia – formularz w wersji papierowej, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez jego odesłanie na adres Sprzedawcy wskazany na Kuponie zamówienia;
 7. Konto Klienta – oznaczony indywidualnym adresem email (będącym loginem) i hasłem ustalonym przez Klienta, przydzielony danemu Klientowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, umożliwiający Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego, do którego może się zalogować poprzez funkcję „Moje Konto” dostępną na Stronie internetowej Sklepu;
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca Indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu internetowego;
 11. Regulamin zamówienia – regulamin opisujący warunki na jakich Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w konkretnym przypadku prezentowanym przez Sprzedawcę;
 12. Sprzedawca – Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl, telefon: 801 811 800 lub 22 44 55 999;
 13. Strona internetowa Sklepu – strona internetowa www.skarbnicanarodowa.pl, pod którą prowadzony jest Sklep oraz zespół połączonych z nią stron internetowych (landing page) działających w domenie www.skarbnicanarodowa.pl;
 14. Towar – produkt, w tym Złoto Dewizowe, prezentowany w Sklepie internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
 16. Zamówienie – składana przez Klienta oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, w tym Złota Dewizowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu zamówienia;
 17. Złoto Dewizowe – Towar będący złotem w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

§ 3.
[WYMAGANIA TECHNICZNE]

 1. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Strony internetowej Sklepu, w tym Konta Klienta było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony internetowej Sklepu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Edge 12 lub Chrome 21 lub FireFox 28 lub Opera 12.1 lub Safari 7 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Sprzedawca informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce cookies.

§ 4.
[PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści bezprawnych, wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Klienta.
 3. W przypadku zmiany danych (np. dane adresowe, kontaktowe), Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

§ 5.
[REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA KLIENTA]

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Sklepu internetowego poprzez otwarcie Strony internetowej Sklepu. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby przeglądać Stronę internetową Sklepu.
 2. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in. śledzenia historii zamówień już zrealizowanych.
 3. Klient może dokonać rejestracji podczas składania pierwszego Zamówienia na Stronie internetowej Sklepu, poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Obok wiadomości z potwierdzeniem Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi zaproszenie do skorzystania z usługi Konto Klienta. Zaproszenie to zawiera link aktywacyjny do usługi Konto Klienta. Konto pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Klienta i wyrażenia zgody na świadczenie usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Z chwilą aktywacji Konta Klienta przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.
 4. Klient, który przy składaniu Zamówienia w sposób wskazany w § 6 ust. 2 lit. c-d podał adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy link aktywacyjny do usługi Konto Klienta. Konto pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Klienta i potwierdzenia zgody na świadczenie usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Z chwilą aktywacji Konta Klienta przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do Konta Klienta.
 6. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.
 7. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, aktualnych promocji) dotyczących Sprzedawcy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracji. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, aktualnych promocji) dotyczących Sprzedawcy, nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6.
[ZAMÓWIENIA]

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Użytkownik może złożyć Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  2. za pośrednictwem dedykowanej strony tzw. landing page,
  3. telefonicznie,
  4. przez Kupon zamówienia
  5. przez dokonanie płatności na podstawie blankietu wpłaty.
 3. Sprzedawca oferuje Towary jako:
  1. pojedyncze numizmaty lub akcesoria kolekcjonerskie albo
  2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby numizmatów albo
  3. kolekcje zamknięte, składające się z numizmatów w liczbie z góry określonej.
 4. W przypadku sprzedaży Towarów o wartości równej lub przekraczającej 15 000 EURO Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podjąć wskazane przez Sprzedawcę czynności w celu zapewnienia możliwości ich weryfikacji. Brak przekazania danych lub umożliwienia ich weryfikacji w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, skutkuje odrzuceniem Zamówienia.
 5. Jeżeli pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nawiązywana będzie relacja gospodarcza wykazująca cechy trwałości, Sprzedawca odpowiednio stosuje reguły identyfikacji i weryfikacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również odpowiednio znajdują zastosowanie skutki niepoddania się przez Klienta identyfikacji lub weryfikacji. Sprzedawca decyduje, kiedy pomiędzy nim a Klientem dochodzi do nawiązania relacji gospodarczych wykazujących cechy trwałości, mając na uwadze regulacje art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. Klient zobowiązany jest podawać swoje rzeczywiste dane pod rygorem braku realizacji zamówienia. W przypadku zmiany swoich danych klient zobowiązany jest je odpowiednio aktualizować w relacji ze Sprzedawcą, dla zapewnienia prawidłowości realizowanych zamówień, jak również wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję otwartą, o której mowa w § 6. ust. 3 lit. b. Regulaminu jest zawierana na czas nieokreślony – zgodnie z informacją zamieszczoną obok Towaru lub w Regulaminie zamówienia lub podaną przez konsultanta Biura Obsługi Klienta.
 8. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję zamkniętą, o której mowa w § 6. ust. 3 lit. c. Regulaminu zostaje zawarta na czas określony – zgodnie z informacją zamieszczoną obok Towaru lub w Regulaminie zamówienia lub podaną przez konsultanta Biura Obsługi Klienta.
 9. W przypadku Zamówień stanowiących kolekcję otwartą i kolekcję zamkniętą Klient może w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pierwszego Towaru z kolekcji poprosić o zawieszenie Zamówienia na okres maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku zawieszenia Zamówienia Sprzedawca powstrzyma się od dostarczania kolejnych Towarów z kolekcji. W czasie zawieszenia Klient może wznowić Zamówienie przy czym będzie ono realizowane z uwzględnieniem cen obowiązujących w dacie wznowienia. Sprzedawca nie gwarantuje, że towary wchodzące w skład zawieszonego zamówienia będą dostępne w dacie wznowienia.
 10. W przypadku Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Przy okazji składania Zamówienia Klient powinien podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT, w tym zwłaszcza nazwę firmy i numer NIP.
 11. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi z uwagi na indywidualne cechy Towaru (np. rysy na poszczególnych egzemplarzach monet historycznych). Różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Użytkownika lub Klienta.
 12. Sprzedawca informuje Klienta o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail o ile adres e-mail został podany przez Klienta. Klient może również sprawdzić status Zamówienia logując się na swoje Konto Klienta lub kontaktując z Biurem Obsługi Klienta.
 13. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie zamówienia, w tym w sprawie możliwości jego anulowania za pośrednictwem adresu e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta, korzystając z usługi chat lub z formularza kontaktowego.

[Zamówienia składane w Sklepie internetowym]

 1. Zamówienie może złożyć zarówno nowy Klient, jak i Klient, który posiada Konto Klienta.
 2. W przypadku Klientów, którzy kiedykolwiek w przeszłości dokonali zakupu podając swój adres email, złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się do Konta Klienta lub poprzez skorzystanie z linku do automatycznego logowania, który przesyłany jest przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 3. Zamówienia można składać w Sklepie internetowym przez całą dobę, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą procesowane w najbliższym dniu roboczym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Sklepu internetowego z uwagi na przerwę techniczną spowodowaną okresową modernizacją Sklepu internetowego, bądź w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej awarii. Okresowa modernizacja Sklepu internetowego odbywa się w miarę potrzeb i jednorazowo nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem godzin.
 4. Za pośrednictwem Regulaminu zamówienia Sprzedawca przekazuje informacje dot. Towaru, tj. m.in. informacje o cenie, terminie realizacji, przysługujących Klientowi prawach, jak również ewentualnych dodatkowych zobowiązaniach Klienta.
 5. Złożenie Zamówienia polega na:
  1. samodzielnym dodaniu Towaru do koszyka;
  2. wprowadzeniu danych do zrealizowania dostawy Towarów do formularza;
  3. wskazaniu formy płatności;
  4. zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych/wybranych informacji dotyczących Zamówienia, w szczególności liczby i rodzaju zamawianych Towarów, miejsca dostawy, ewentualnych kosztów dostawy oraz formy zapłaty;
  5. zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu;
  6. potwierdzeniu złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 6. Po złożeniu w Sklepie internetowym Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w Formularzu rejestracji, wiadomość podsumowującą Zamówienie ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia). W przypadku kolekcji otwartej podana cena dotyczy pierwszego elementu kolekcji. Przesłanie wiadomości podsumowującej nie oznacza przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia. Sprzedawca może przyjąć Zamówienie w całości lub w części. W przypadku przyjęcia Zamówienia w części Sprzedawca informuje o tym Klienta. Przy braku jego sprzeciwu dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży w części określonej przez Sprzedawcę.

[Zamówienia składane na dedykowanych stronach tzw. landing pages]

 1. Zamówienie na dedykowanych stronach tzw. landing pages może złożyć zarówno nowy Klient, jak i Klient, który posiada Konto Klienta.
 2. W przypadku Klientów, którzy kiedykolwiek w przeszłości dokonali zakupu podając swój adres email, złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu do Konta Klienta lub poprzez skorzystanie z linku do automatycznego logowania, który przesyłany jest przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 3. Złożenie Zamówienia na dedykowanych stronach tzw. landing pages polega na:
  1. wprowadzeniu danych do formularza;
  2. wprowadzeniu danych do zrealizowania dostawy Towarów do formularza;
  3. wskazaniu formy płatności;
  4. zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych/wybranych informacji dotyczących Zamówienia, w szczególności liczby i rodzaju zamawianych Towarów, miejsca dostawy, ewentualnych kosztów dostawy oraz formy zapłaty;
  5. zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu oraz Regulaminu zamówienia;
  6. potwierdzeniu złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w Formularzu rejestracji, wiadomość podsumowującą Zamówienie ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia). W przypadku kolekcji otwartej podana cena dotyczy pierwszego elementu kolekcji. Przesłanie wiadomości podsumowującej nie oznacza przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia. Sprzedawca może przyjąć Zamówienie w całości lub w części. W przypadku przyjęcia Zamówienia w części Sprzedawca informuje o tym Klienta. Przy braku jego niezwłocznego sprzeciwu dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży w części określonej przez Sprzedawcę.

[Zamówienia składane przez Biuro Obsługi Klienta]

 1. Zamówienie złożone za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani logowania się do Konta Klienta.
 2. W celu sfinalizowania Zamówienia, podczas rozmowy z konsultantem, Klient powinien podać niezbędne dane, w tym dane adresowe do dostarczenia Towaru oraz wybrać formę płatności spośród zaproponowanych przez konsultanta.
 3. Po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia, konsultant dokonuje podsumowania i przekazuje Klientowi w celu potwierdzenia:
  1. informacje dotyczące zamówionych Towarów;
  2. łączną cenę za Towary oraz ewentualną opłatę za Dostawę Towaru;
  3. informację o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży (jeśli przysługuje);
  4. warunki reklamacji Towaru.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

[Zamówienia składane przez Kupon zamówienia]

 1. Zamówienie złożone za pośrednictwem Kuponu zamówienia nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani logowania się do Konta Klienta.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Kuponu zamówienia Klient powinien wypełnić papierowy formularz, który otrzymał od Sprzedawcy i odesłać go na adres Sprzedawcy.
 3. Wraz z Kuponem zamówienia Klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat zamówienia, w tym informację o cenie i formach płatności.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

[Zamówienie składane przez dokonanie zapłaty na podstawie blankietu wpłaty]

 1. Zamówienie złożone poprzez dokonanie zapłaty na podstawie blankietu wpłaty nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani logowania się do Konta Klienta.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać płatności zgodnie z informacjami zawartymi na blankiecie wpłaty, który otrzymał od Sprzedawcy.
 3. Wraz z blankietem wpłaty Klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat Zamówienia, w tym informację o cenie.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 7.
[CENA I PŁATNOŚĆ]

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany po dodaniu Towaru do koszyka lub w przypadku dedykowanych landing pages w treści Regulaminu zamówienia lub w trakcie rozmowy z konsultantem Biura Obsługi Klienta lub na Kuponie zamówienia.
 3. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy, jest każdorazowo podawana po dodaniu przez Klienta Towaru do koszyka i przejścia do etapu wyboru sposobu płatności, w przypadku landing page zamieszczona jest w Regulaminie zamówienia akceptowanym podczas składania zamówienia lub podawana jest przez konsultanta Biura Obsługi Klienta. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia.
 4. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i dołączana do zamówionego Towaru wysyłanego do Klienta. W przypadku sprzedaży Złota Dewizowego, Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta, wystawia imienny dowód zakupu, to jest taki który zawiera dane identyfikacyjne, w tym adres zamieszkania Klienta - osoby fizycznej oraz cechy jego dokumentu tożsamości.
 5. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać spośród dostępnych form płatności:
  1. płatność przy odbiorze Zamówienia (za pobraniem) – zapłatę za Zamówienie należy przekazać Dostawcy w chwili doręczenia Towarów,
  2. płatność elektroniczna – zapłata następuje po przekierowaniu do serwisu płatności podczas finalizacji Zamówienia,
  3. płatność na podstawie faktury po odbiorze Zamówienia (dostępna w zależności m.in. od wartości Zamówienia),
  4. płatność ratalna (dostępna w zależności m.in. od wartości Zamówienia).
 6. Klient, który podał adres e-mail służący do kontaktu i który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktura korygująca będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracji. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

§ 8.
[DOSTAWA
]

 1. Towar dostarczany jest do Klienta na adres, który Klient wskazał podczas składania Zamówienia. Jeśli Klient wskaże inne dane dostawy niż w trakcie rejestracji Konta Klienta, to zmiana ta spowoduje, że na Koncie Klienta dane te zostaną domyślnie zaktualizowane jako dane do kolejnych dostaw.
 2. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z danej kolekcji, następuje w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia oferty i przystąpienia Sprzedawcy do jej realizacji. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie zmianie (wydłużeniu), Sprzedawca poinformuje o tej okoliczności Klienta kontaktując się z nim na podany przez Klienta adres e-mail, o ile Klient podał Sprzedawcy taką daną.
 3. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji otwartej lub zamkniętej, następuje w odstępach czasu, począwszy od dnia dostawy pierwszego Towaru z kolekcji zgodnie z ofertą przedstawioną za pośrednictwem materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 5. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. W przypadku nieodebrania Towaru zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą.
 7. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

§ 9.
[PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY]

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów albo każdego kolejnego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów.
 2. Aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do regulaminu (do pobrania TUTAJ). Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 lub drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl lub złożone za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta albo osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia odstąpieniu.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 4. Odstępujący od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstępujący powinien przesłać zwracany Towar na adres: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 (na własny koszt).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami, np. na numer rachunku bankowego podany w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy m.in. w przypadku zawarcia umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 10.
[REKLAMACJA TOWARU]

[Konsumenci]

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji skontaktuj się ze Sprzedawcą w dowolnej formie, np. pisząc na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 3. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska, daty zgłoszenia, numeru faktury, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu problemu, żądania, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, o których mowa w ust. 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 10. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 16. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, wiih.org.pl.
 17. Postanowienia § 10 ust. 1 do 15 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

[Przedsiębiorcy]

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: nazwy przedsiębiorcy, daty zgłoszenia, numeru faktury, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 5. Reklamacje mogą być kierowane w dowolnej formie, np. na adres: Skarbnica Narodowa sp. z o.o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 7. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Przedsiębiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Przedsiębiorcy z wykorzystaniem danych adresowych i kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11.
[PRAWA AUTORSKIE]

 1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej Sklepu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sklep internetowy, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy Strony internetowej Sklepu nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
 4. Przystępując do korzystania ze Strony internetowej Sklepu użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 12.
[USŁUGI NIEODPŁATNE]

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. formularz kontaktowy;
  2. newsletter;
  3. dodawanie ocen Towarów;
  4. prowadzenie Konta Klienta;
  5. chat.
 2. Usługi wskazane w § 12 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi chatu, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.
 5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi.
 6. Usługa dodawania ocen polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych ocen Klienta dotyczących Towarów. Oceny prezentowane są w formie gwiazdek - od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka, to ocena wyrażająca niezadowolenie a 5 gwiazdek to najwyższe zadowolenie z Towaru.
 7. Aby dodać ocenę Klient musi posiadać aktywne Konto Klienta i zalogować się do Konta Klienta, a następnie kliknąć w wybraną liczbę gwiazdek na karcie danego Towaru na Stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca umożliwia dodawanie ocen, tylko w przypadku tych Towarów, które zostały zakupione przez Klienta. Weryfikacja odbywa się na podstawie listy Towarów zakupionych przez zalogowanego Klienta.
 9. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w § 5 Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu.
 10. Usługa chatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Sprzedawcę. Rezygnacja z usługi chatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 13.
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony internetowej Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 2. Reklamacje powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o decyzji i rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 14.
[ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 1. Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli.
 4. Oświadczenie może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej bok@skarbnicanarodowa.pl. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę takiego zgłoszenia.
 5. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

§ 15.
[ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW]

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 16.
[ZMIANY REGULAMINU]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych usług w Sklepie internetowym, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy zakładaniu Konta Klienta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedawca umieści również na Stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 17.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 lutego 2023 r. Z treścią regulaminu obowiązującego do 31 stycznia 2023 r. można zapoznać się tutaj.