Zaufanie, jakim Klienci obdarzają Skarbnicę Narodową jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie chcemy poinformować, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane Klientów, którzy ufają Skarbnicy Narodowej.

Pragniemy obsługiwać naszych Klientów na najwyższym poziomie, spełniając najwyższe standardy. Dane osobowe, które gromadzimy pomagają nam w dopasowaniu ofert, rekomendacji oraz usług.

Satysfakcja naszych Klientów i ich radość z zakupionych numizmatów jest dla nas najważniejsza.


I. INFORMACJE IDENTYFIKACYJNE

 1. Administratorem danych osobowych jest „Skarbnica Narodowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241299, NIP 5252348337, REGON 120159953, BDO: 000498359 (dalej „Skarbnica Narodowa” lub „Administrator”).
 2. Skarbnica Narodowa powołała Inspektora Ochrony Danych – panią Kingę Zagrajek, z którą można skontaktować się pod adresem email: IOD@skarbnicanarodowa.pl.
 3. Skarbnica Narodowa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Skarbnica Narodowa zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Skarbnica Narodowa podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji.
 5. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla osób, których dane przetwarza Skarbnica Narodowa.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Skarbnica Narodowa przetwarza Państwa dane w następujących celach:

 1. przyjmowanie oraz realizacja zamówień na zakup numizmatów i akcesoriów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – niezależnie od sposobu przyjmowania tych zamówień, w tym również poprzez sklep internetowy pod adresem www.skarbnicanarodowa.pl (dalej „Sklep Internetowy”);
 2. świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. rozliczenia podatkowe realizowanych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku od towarów i usług);
 4. zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. marketing bezpośredni: produktów lub usług Skarbnicy Narodowej oraz sporadyczne załączanie do przesyłek materiałów promocyjnych partnerów biznesowych Skarbnicy Narodowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. realizowanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
 7. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłoszą Państwo do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
 8. prowadzenie korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami oraz odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w związku z kontaktem, w tym również poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego oraz chat na stronie (art.  6 ust 1 lit. a lub lit. f RODO);
 9. realizowanie zawartych umów o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.skarbnicanarodowa.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 10. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów – użytkowników Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Skarbnica Narodowa przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko oraz płeć, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, adres IP, inne dane związane z wykonaniem umowy – np. nr rachunku bankowego). Dodatkowo przechowywane są także: historia zakupów (niezbędna między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione numizmaty oraz prowadzenia korespondencji z Klientami), informacje o sposobie poruszania się po Sklepie Internetowym przez Klientów – użytkowników Sklepu Internetowego (zgodnie z pkt 5 niniejszego dokumentu).

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Skarbnica Narodowa musi wiedzieć, do kogo i gdzie mają być wysłane zamówione numizmaty i akcesoria oraz komu zaoferować usługi gwarancyjne. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego (produktów lub usług Skarbnicy Narodowej oraz sporadycznego załączania do przesyłek materiałów promocyjnych partnerów biznesowych Skarbnicy Narodowej) jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez Skarbnicę Narodową (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Skarbnica Narodowa przetwarza, w tym przechowuje, do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.  
 3. Skarbnica Narodowa traktuje każdego Klienta indywidualnie. Dane Klientów są zawsze bezpieczne i nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, które wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.

V. ODBIORCY DANYCH

 1. Skarbnica Narodowa dba o najwyższy poziom świadczenia usług, więc współpracuje tylko z profesjonalnymi i starannie wyselekcjonowanymi firmami. Dane, mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców:
  1. Magazyn, gdzie przechowywane są numizmaty i pakowane są przesyłki do Klientów Skarbnicy Narodowej,
  2. Biuro Obsługi Klienta Skarbnicy Narodowej,
  3. Centrum Logistyczne,
  4. Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, które na zlecenie Skarbnicy Narodowej dostarczają przesyłki do Klientów Skarbnicy Narodowej,
  5. Zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam,
  6. Banki oraz firmy windykacyjne, które zapewniają Skarbnicy Narodowej profesjonalne usługi finansowe,
  7. Drukarnie, gdzie drukowane są na przykład informacje o nowych emisjach dostępnych w Skarbnicy Narodowej.
 2. W przypadku Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym odbiorcą danych jest również dostawca usług hostingowych Skarbnicy Narodowej: Basefarm AS z siedzibą w Oslo, Norwegia.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Zgodnie z przepisami każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Skarbnicę Narodową ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących (informacji o tym, jakie dokładnie dane danej osoby posiada Skarbnica Narodowa), ich sprostowania, usunięcia – czyli tzw. „bycia zapomnianym” (o ile ich przetwarzanie nie jest związane z wymogami prawa np. dotyczącymi toczącego się postępowania administracyjnego, dane zostaną wtedy usunięte w możliwym zakresie, a tam gdzie to możliwe będą podlegały pseudonimizacji ograniczającej możliwość identyfikacji bez odpowiedniego klucza powiązań), ograniczenia przetwarzania (określenia w jakim zakresie osoba zgadza się na przetwarzanie swoich danych), a także prawo do przenoszenia danych osobowych (każda osoba może poprosić, aby Skarbnica Narodowa przekazała jej dane innemu administratorowi).
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 3. Każda osoba, która wyraziła zgodę na określone przetwarzanie (np. zgoda na komunikację marketingową) w każdej chwili może wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem do czasu otrzymania wycofania zgody.
 4. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Skarbnicy Narodowej, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: IOD@skarbnicanarodowa.pl.
 5. Dodatkowo, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych przez Administratora. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
  1. ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Skarbnicę Narodową w przepisach obowiązującego prawa lub,
  2. przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.
 7. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Klienta i Skarbnicę Narodową łączy umowa sprzedaży, czyli zostało złożone i przyjęte zamówienie na zakup numizmatów lub akcesoriów.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:

 1. wykonanie zawartych umów na dostarczanie produktów – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 2 lata;
 2. świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – zgodnie z okresem gwarancji określonym w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży lub w regulaminie Sklepu Internetowego na dzień sprzedaży; jeżeli masz wątpliwości w tym zakresie, zawsze możesz napisać w tej sprawie do IOD@skarbnicanarodowa.pl;
 3. rozliczenie podatkowe sprzedaży – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;
 4. marketing naszych produktów i usług – przez okres do 11 lat od dokonania przez Państwa ostatniego zakupu, ponieważ specyfika oferowanych przez nas produktów, poparta analizami, wskazuje, że przez taki okres utrzymuje się zainteresowanie naszymi produktami, zwłaszcza z uwagi na okrągłe rocznice określonych wydarzeń i wybijane z tej okazji specjalne numizmaty; mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych;
 5. realizowanie komunikacji marketingowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;
 6. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonują Państwo zapłaty za zakupione produkty, albo wnoszą Państwo roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 7. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania przez Państwa swojego sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
 8. odpowiedzi na zadawane przez pytania poprzez formularz kontaktowy – na okres prowadzenia samej korespondencji i następnie przez okres 24 miesięcy,
 9. korzystanie z konta w Sklepie Internetowym – przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z jego regulaminem; po usunięciu konta przez Klienta możemy przetwarzać jeszcze dane Klienta dla potrzeb obrony przed roszczeniami, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami;
 10. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego – przez okres kolejnych 24 miesięcy,

VIII. COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE (WYŁĄCZNIE W SKLEPIE INTERNETOWYM)

Na stronie Sklepu Internetowego stosujemy pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z ww. strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich stosujemy pliki cookies i podobne technologie można znaleźć na stronie „Polityka cookies w Skarbnicy Narodowej”.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od 5 stycznia 2021 r.
 2. Niniejszy dokument jest uchwalany przez Zarząd Skarbnicy Narodowej i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 5 stycznia 2021 r. Polityka prywatności obowiązująca do 4 stycznia 2021 dostępna jest TUTAJ