Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu obowiązujący od 5 stycznia 2021 r.

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; BDO: 000498359, e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. 

§ 2.
[Definicje]

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w ramach Sklepu w celu dostawy Towaru;
 3. Formularz rejestracji – dostępny na Stronie internetowej formularz, który umożliwia utworzenie Konta;
 4. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące zamówienia. Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych). Infolinia jest czynna w dni robocze godzinach: poniedziałek - czwartek - od 9:00 do 17:00; w piątek w godzinach od 9:00 do 15:00;
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu i zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 6. Konsument – Klient, który składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu lub Infolinii i zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą oraz Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Konto Klienta – oznaczony indywidualnym adresem email (będącym loginem) i hasłem ustalonym przez Klienta, przydzielony danemu Klientowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, umożliwiający Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu, na którym to Koncie gromadzone są dane Klienta, używane w celu jego identyfikacji oraz dotyczące podejmowanych przez niego działań w Sklepie;
 8. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu i Konsumentów;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
 10. Sklep – oznacza platformę dostępną na Stronie internetowej, za pośrednictwem której Klient może zamawiać Towary i korzystać z treści udostępnionych przez Sprzedawcę;
 11. Sprzedawca – spółka o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;
 12. Strona internetowa – strona internetowa skarbnicanarodowa.pl, pod którą prowadzony jest Sklep oraz zespół połączonych z nią stron internetowych (landing page), za pośrednictwem których Klient może złożyć Zamówienie na Towary i zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 14. Towar – produkt prezentowany w Sklepie, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub Infolinii, w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie, uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcie oferty Sprzedawcy;
 16. Użytkownik – każdy, kto przegląda treści zamieszczone na Stronie internetowej;
 17. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży Towaru prezentowanego na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3.
[Wymagania techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystania) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane).
 2. Sprzedawca informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkowników. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4.
[Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 3. W przypadku zmiany swoich danych osobowych lub kontaktowych, Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności.

§ 5.
[Rejestracja i prowadzenie Konta]

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Sklepu poprzez otwarcie Strony internetowej. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby przeglądać Stronę internetową Sklepu.
 2. Możliwość utworzenia Konta, tzn. skorzystania z usługi „Moje Konto” pojawia się w momencie, kiedy Użytkownik dokona pierwszego zakupu w Sklepie lub na specjalnej podstronie (landing page). Obok wiadomości z potwierdzeniem dokonania ww. zakupu, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi zaproszenia do skorzystania z usługi „Moje Konto”. Zaproszenie to zawiera link aktywacyjny do usługi „Moje Konto” dostępnej na stronie internetowej: skarbnicanarodowa.pl/moje-konto. Konto to pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Użytkownika i potwierdzenia zgody na świadczenie usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Z chwilą aktywacji Konta przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta za pomocą podanego przy pierwszym zakupie adresu poczty e-mail oraz ustalonego hasła.
 3. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do Konta.
 4. Umowa prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej bok@skarbnicanarodowa.pl oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę takiego zgłoszenia.

§ 6.
[Zamówienia]

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu (w tym za pośrednictwem dedykowanego landing page) lub
  2. poprzez kontakt z Infolinią.
 2. Sprzedawca oferuje Towary jako:
  1. pojedyncze numizmaty lub akcesoria kolekcjonerskie albo
  2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby numizmatów albo
  3. kolekcje zamknięte, składające się z numizmatów w liczbie z góry określonej.
 3. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję otwartą, o której mowa w § 6. ust. 2b. Regulaminu jest zawierana na czas nieokreślony. Klient może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez doręczenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy doręczyć Sprzedawcy za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Sprzedawcy lub wysyłając wiadomość na adres e-mai: bok@skarbnicanarodowa.pl lub dzwoniąc na Infolinię lub za pośrednictwem czat. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży złożonego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję zamkniętą, o której mowa w § 6. ust. 2c. Regulaminu zostaje zawarta na czas określony – zgodnie z informacją zamieszczoną obok Towaru lub w regulaminie zamówienia w Sklepie lub podaną przez konsultanta Infolinii.
 5. W przypadku Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Infolinii lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: bok@skarbnicanarodowa.pl. Przy okazji składania Zamówienia Klient powinien podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT, w tym zwłaszcza nazwę firmy i numer NIP.
 6. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.
  W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu. Różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Klientów będących Konsumentami.

[Zamówienia składane w Sklepie]

 1. W przypadku Użytkowników, którzy kiedykolwiek w przeszłości złożyli zamówienie w Sklepie lub na dedykowanej podstronie, składanie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest możliwe tylko po zalogowaniu na konto hasłem (jeżeli takowe zostało ustalone i konto zostało aktywowane) lub skorzystanie z linku do automatycznego logowania.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowej niedostępności Strony internetowej Sklepu z uwagi na przerwę techniczną spowodowaną okresową modernizacją Sklepu, bądź w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej awarii. Okresowa modernizacja Sklepu odbywa się w miarę potrzeb i jednorazowo nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem godzin.
 3. Każdy Towar prezentowany w Sklepie zawiera szczegółowe informacje o cenie, jego dostępności (przybliżonej ilości Towaru znajdującego się w magazynie Sprzedawcy), jego specyfikacji i rodzaju, czasie trwania Umowy Sprzedaży i prawie wypowiedzenia Umowy Sprzedaży zawartej na okres nieoznaczony, jak również ewentualnych dodatkowych zobowiązaniach Klienta.
 4. Złożenie Zamówienia polega na:
  1. samodzielnym dodaniu Towarów do koszyka;
  2. wprowadzeniu danych do zrealizowania dostawy Towarów do formularza Zamówienia;
  3. wskazaniu formy płatności;
  4. zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych/wybranych informacji dotyczących Zamówienia, w szczególności liczby i rodzaju zamawianych Towarów, miejsca dostawy, ewentualnych kosztów dostawy oraz formy zapłaty;
  5. zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu;
  6. potwierdzeniu złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 5. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu Zamówienia, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia). Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail z informacją podsumowującą złożone Zamówienie.

[Zamówienia składane na dedykowanych stronach tzw. lading pages]

 1. Zamówienia na dedykowanych stronach mogą złożyć zarówno nowi Użytkownicy jak i Użytkownicy, którzy dokonywali zakupów w Sklepie w przeszłości (w takim przypadku przed złożeniem zamówienia proszeni są o zalogowanie się do swojego Konta Klienta – o ile zostało aktywowane lub skorzystanie z linku do automatycznego logowania).
 2. Złożenie zamówienia na dedykowanej stronie polega na:
  1. wprowadzeniu danych do formularza Zamówienia
  2. wyrażenia lub też niewyrażenia zgody na przedstawianie ofert Sprzedawcy drogą e-mailową i/ lub telefoniczną.
  3. zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu
  4. potwierdzeniu złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 3. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu Zamówienia, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia). Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail z informacją podsumowującą złożone Zamówienie.

[Zamówienia składane przez Infolinię]

 1. Zamówienie złożone za pośrednictwem Infolinii nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani zakładania/logowania się do Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Infolinii Klient powinien połączyć się z konsultantem w okresie, kiedy Infolinia jest czynna.
 3. W celu sfinalizowania zamówienia, podczas rozmowy z konsultantem, Klient powinien podać niezbędne dane, w tym dane adresowe do dostarczenia Zamówienia oraz wybrać formę płatności spośród zaproponowanych przez konsultanta.
 4. Po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia konsultant dokonuje podsumowania i przekazuje Klientowi:
  1. informacje dotyczące zamówionych Towarów;
  2. adres Dostawy;
  3. łączną cenę za Towary oraz ewentualną opłatę za Dostawę Towaru;
  4. prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  5. warunki reklamacji Towaru
 5. Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Infolinii zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia, ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia), która zostaje wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail podany podczas rozmowy z konsultantem Infolinii. W przypadku, gdy podczas rozmowy z konsultantem Infolinii Klient nie wskaże adresu e-mail, umowa sprzedaży zostaje zawarta z dniem doręczenia Sprzedawcy podpisanego przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o zawarciu Umowy Sprzedaży zostanie wysłane do Klienta przesyłką listową na wskazany przez niego adres Dostawy.
 6. Do czasu otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6. ust. 10 i ust. 15 Regulaminu, Klient może anulować Zamówienie. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na podane dane kontaktowe: bok@skarbnicanarodowa.pl; Infolinia: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych).
 7. Klient będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia poprzez wiadomość SMS lub e-mail – w zależności od tego, jakie dane kontaktowe Klienta posiada Sprzedawca. Klient może również sprawdzić status Zamówienia logując się na swoje Konto lub kontaktując z Infolinią.

§ 7.
[Cena i płatności]

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany po dodaniu Towaru do koszyka lub w przypadku dedykowanych landing pages w treści Regulaminu zamówienia. W przypadku niektórych Towarów Sprzedawca nie dolicza kosztów dostawy. Informacja o ewentualnych kosztach dostawy jest zawsze widoczna po umieszczeniu Towaru w koszyku, a na dedykowanej landing page w Regulaminie zamówienia lub przekazana zostanie przez konsultanta Infolinii.
 3. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy, jest każdorazowo podawana po dodaniu przez Klienta Towaru do koszyka i przejścia do etapu wyboru sposobu płatności, w przypadku landing page zamieszczona jest w Regulaminie zamówienia akceptowanym podczas składania zamówienia lub podawana jest przez konsultanta Infolinii. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia.
 4. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sklep i dołączana do Zamówienia wysyłanego do Klienta.
 5. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać formy płatności przewidziane dla danej oferty:
  1. płatność przy odbiorze Zamówienia (za pobraniem) – zapłatę za Zamówienie należy przekazać Dostawcy w chwili doręczenia Towarów,
  2. płatność elektroniczna – zapłata następuje po przekierowaniu do serwisu PayU podczas finalizacji zamówienia.
  3. płatność na podstawie faktury po odbiorze Zamówienia (dostępna tylko w wybranych przypadkach, zależnych m.in. od wartości Zamówienia),
  4. płatność ratalna PayU Raty.
 6. Klient, który podał adres e-mail służący do kontaktu z Nim i który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktura korygująca będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

§ 8.
[Dostawa
]

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta na adres, który Klient wskazał podczas składania Zamówienia. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Klient może podać dane adresowe inne, niż podane podczas rejestracji i zakładania Konta, przy czym każdorazowa zmiana spowoduje, że na koncie Klient dane te zostaną domyślnie zaktualizowane jako dane do dokonania Dostawy. Dostawa towarów w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Infolinii odbywa się na warunkach (w tym na adres) przedstawionych przez konsultanta i potwierdzonych przez Klienta podczas rozmowy, zgodnie z § 6. ust. 18 Regulaminu.
 2. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z danej kolekcji następuje w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie zmianie (wydłużeniu), Sprzedający poinformuje o tej okoliczności Kupującego, kontaktując się z nim na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 3. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji otwartej lub zamkniętej, następuje w regularnych odstępach czasu, począwszy od dnia dostawy pierwszego Towaru z kolekcji zgodnie z ofertą przedstawioną za pośrednictwem materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedającego lub Doradcę Klienta.
 4. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym, Klient powinien sprawdzić jakość otrzymanego Towaru i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym, celem ustalenia dalszych kroków.
 6. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Kupującego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
  Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 1. W przypadku Zamówień dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej w razie nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem do dostawy zamówienia, firma kurierska podejmie ponowną próbę doręczenia Towaru. W razie ponownej nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Towar zostanie odesłany do Sprzedającego. W takiej sytuacji, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Kupującego po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedającym. Koszt ponownej wysyłki Towarów ponosi Kupujący.
 2. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

 

§ 9.
[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy:

[o świadczenie usług drogą elektroniczną – prowadzenie Konta]:

 1. Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl lub za pośrednictwem czat, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania TUTAJ). Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

[sprzedaży]:

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów.
 2. Aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do regulaminu (do pobrania TUTAJ). Oświadczenie z podpisem Kupującego, może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 lub drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl albo też może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (wzór w załączeniu), Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu wykonanie dyspozycji.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa 113.
 5. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi opłatami, np. na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub przekazem pocztowym.
 7. Sprzedający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10.
[Reklamacja Towaru]

 1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do reklamacji Towaru wchodzącego w skład Zamówienia.
 2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru z umową.
 3. Konsument dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru do Biura Obsługi Klienta Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres: bok@skarbnicanarodowa.pl
 5. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:
  1. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, lub zwrotu zapłaconej ceny,
   chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Sklep zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany do Klienta na jego koszt.

§ 11.
[Prawa autorskie]

 1. Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie internetowej są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy Strony internetowej ani Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
 4. Przystępując do korzystania ze Strony internetowej Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

 

§ 12.
[Zmiany Regulaminu]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy zakładaniu Konta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedawca umieści również na Stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 13.
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.01.2021

Niniejszy regulamin obowiązuje od 5 stycznia 2021 r. Z treścią regulaminu obowiązującego do 4 stycznia 2021 r można zapoznać się tutaj.