Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 „Skarbnica Narodowa” Sp. z o. o. prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.skarbnicanarodowa.pl (dalej „Sklep Internetowy”). 

1.2 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących. 

1.3 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „Skarbnica Narodowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241299, REGON 120159953, NIP 5252348337 (dalej „Skarbnica Narodowa” lub „Administrator”). Skarbnica Narodowa powołała Inspektora Ochrony Danych – panią Kingę Zagrajek, z którą można skontaktować się pod adresem email: IOD@skarbnicanarodowa.pl.

1.4 Skarbnica Narodowa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

1.5 Skarbnica Narodowa zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Skarbnica Narodowa podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Skarbnicę Narodową wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika lub Kupującego w Sklepie Internetowym. 

2.2 Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących przez Skarbnicę Narodową:

 • zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży;
 • marketing bezpośredni produktów lub usług Skarbnicy Narodowej, w tym wysyłka newslettera;
 • działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.3 Skarbnica Narodowa przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby. 

2.4 Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.5 Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży Skarbnica Narodowa przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych. 

2.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Skarbnicy Narodowej jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowanych przez Skarbnicę Narodową (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Skarbnica Narodowa przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.  

2.7 W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

2.8 Możliwymi odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Skarbnicy Narodowej mogą być:

 • w przypadku Użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 • Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Dublin („Facebook”) w zakresie adresu IP oraz danych technicznych przeglądarki w związku z wykorzystaniem optymalizacji Facebook Pixel;
 • Google LLC w związku z korzystaniem z takich narzędzi systemowych jak Google Ads, Google Analytics czy Google AdSense.
 • dostawca usług hostingowych Skarbnicy Narodowej: Basefarm AS z siedzibą w Oslo, Norwegia;
 • zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam.

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

3.1 Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Skarbnicę Narodową, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym”.

3.2 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

3.3 Dodatkowo, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego ochrony danych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.4 Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Skarbnicy Narodowej, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: IOD@skarbnicanarodowa.pl.

3.5 Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:

 • ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Skarbnicę Narodową w przepisach obowiązującego prawa lub 
 • gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

3.6 Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Skarbnicę Narodową łączy Umowa Sprzedaży.

4. COOKIES 

4.1 Pliki cookies, zwane także „ciasteczkami”, to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika oraz Kupujących w związku z odwiedzaniem Sklepu Internetowego. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2 Skarbnica Narodowa w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia ich bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie, a także umożliwiają prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów firmy poprzez wyświetlanie reklam przy współpracy z partnerami takimi jak Google LLC lub Facebook Ireland Ltd (tzw. reklama targetowana lub poprzez komunikację telefoniczną).

4.3 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym;
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • zapamiętywania odwiedzanych stron produktowych przez Użytkowników;
 • optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
 • optymalizacji reklamy produktów Skarbnicy Narodowej poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisie społecznościowym Facebook, z użyciem pixela Facebooka, który pozwala na przekazywanie danych o aktywności na stronie Sklepu Internetowego do Facebook i wykorzystania tych informacji w celu dopasowania wyświetlanych tam reklam;
 • dopasowania treści i form reklam produktów i usług Skarbnicy Narodowej, wyświetlanych na witrynach internetowych Skarbnicy Narodowej oraz Google LLC i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, między innymi przy pomocy narzędzi takich jak system Google Ads;
 • w celu umożliwienia witrynie internetowej przeanalizowania sposobu, w jaki sposób Użytkownicy z niej korzystają za pomocą rozwiązań Google Analytics oraz Google AdSense, w tym wyświetlanie Użytkownikom reklam na podstawie aktywności internetowych;
 • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.4 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

4.5 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 31 października 2019 r.

5.2 Niniejsza Polityka jest uchwalana przez Zarząd Skarbnicy Narodowej i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.

5.3 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

5.4 Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane w Sklepie Internetowym.