§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Sprzedawcą jest Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234‑83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; BDO: 000498359 (dalej: Sprzedawca), e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).
 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży regulują zasady i sposoby składania zamówień oraz zawierania umów poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, kupon zamówienia oraz dokonanie zapłaty na podstawie blankietu płatności. Dla osób posiadających Konto Klienta w sklepie internetowym lub składających zamówienie przez Internet w sklepie www.skarbnicanarodowa.pl oraz na tzw. landing page, znajduje zastosowanie Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie www.skarbnicanarodowa.pl.

 

§ 2.

[KONTO KLIENTA]

 1. Klient, który przy składaniu zamówienia wskazał adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy link aktywacyjny do indywidualnego panelu umożliwiającego korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu internetowego – www.skarbnicanarodowa.pl (dalej: Konto Klienta). Konto Klienta pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Klienta i potwierdzenia zgody na świadczenie usługi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego www.skarbnicanarodowa.pl.
 2. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do Konta Klienta.

 

§ 3.

[ZAMÓWIENIA]

 1. Informacje zawarte w przedstawionych przez Sprzedawcę materiałach reklamowych i broszurach nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Z powołaniem na postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży osoba może złożyć zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta,
  2. przez kupon zamówienia,
  3. przez dokonanie płatności na podstawie blankietu wpłaty.
 3. Sprzedawca oferuje towary jako:
  1. pojedyncze numizmaty lub akcesoria kolekcjonerskie
   albo
  2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby numizmatów
   albo
  3. kolekcje zamknięte, składające się z numizmatów w liczbie z góry określonej.
 4. W przypadku sprzedaży towarów o wartości równej lub przekraczającej 15 000 EURO Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podjąć wskazane przez Sprzedawcę czynności w celu zapewnienia możliwości ich weryfikacji. Brak przekazania danych lub umożliwienia ich weryfikacji w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, skutkuje odrzuceniem zamówienia.
 5. Jeżeli pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nawiązywana będzie relacja gospodarcza wykazująca cechy trwałości, Sprzedawca odpowiednio stosuje reguły identyfikacji i weryfikacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również odpowiednio znajdują zastosowanie skutki niepoddania się przez Klienta identyfikacji lub weryfikacji. Sprzedawca decyduje, kiedy pomiędzy nim a Klientem dochodzi do nawiązania relacji gospodarczych wykazujących cechy trwałości, mając na uwadze regulacje art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. Klient zobowiązany jest podawać swoje rzeczywiste dane pod rygorem braku realizacji zamówienia. W przypadku zmiany swoich danych Klient zobowiązany jest je odpowiednio aktualizować w relacji ze Sprzedawcą, dla zapewnienia prawidłowości realizowanych zamówień, jak również wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Umowa sprzedaży towarów stanowiących kolekcję otwartą zawierana jest na czas nieokreślony.
 8. Umowa sprzedaży towarów stanowiących kolekcję zamkniętą zostaje zawarta na czas określony.
 9. W przypadku zamówień stanowiących kolekcję otwartą i kolekcję zamkniętą Klient może w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pierwszego towaru z kolekcji poprosić o zawieszenie zamówienia na okres maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku zawieszenia zamówienia Sprzedawca powstrzyma się od dostarczania kolejnych towarów z kolekcji. W czasie zawieszenia Klient może wznowić zamówienie przy czym będzie ono realizowane z uwzględnieniem cen obowiązujących w dacie wznowienia. Sprzedawca nie gwarantuje, że towary wchodzące w skład zawieszonego zamówienia będą dostępne w dacie wznowienia.
 10. W przypadku Klientów, którzy dokonują zakupu dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przez połączenie się z numerami: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).
 11. Przy okazji składania zamówienia Klient powinien podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT, w tym zwłaszcza nazwę firmy i numer NIP.
 12. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, Klient powinien połączyć się z Biurem Obsługi Klienta: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).
 13. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem kuponu zamówienia Klient powinien wypełnić papierowy formularz, który otrzymał od Sprzedawcy i odesłać go na adres Sprzedawcy.
 14. W celu złożenia zamówienia z wykorzystaniem blankietu wpłaty Klient powinien dokonać płatności zgodnie z informacjami zawartymi na blankiecie wpłaty, który otrzymał od Sprzedawcy. Wraz z blankietem płatności Klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat zamówienia, w tym informację o cenie.
 15. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie zamówienia, w tym w sprawie możliwości jego anulowania za pośrednictwem adresu e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl lub Biura Obsługi Klienta: 801 811 800 lub 22 44 55 999 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora).

 

§ 4.

[CENA I PŁATNOŚĆ]

 1. Wszystkie ceny towarów przedstawiane przez Sprzedawcę podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i dołączana do zamówionego towaru wysyłanego do Klienta. W przypadku sprzedaży złota dewizowego, Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta, wystawia imienny dowód zakupu, to jest taki, który zawiera dane identyfikacyjne, w tym adres zamieszkania Klienta – osoby fizycznej oraz cechy jego dokumentu tożsamości.
 3. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać spośród dostępnych form płatności:
  1. płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem) – zapłatę za zamówienie należy przekazać dostawcy w chwili doręczenia towarów,
  2. płatność na podstawie faktury po odbiorze zamówienia (dostępna w zależności m.in. od wartości zamówienia),
  3. płatność ratalna (dostępna w zależności m.in. od wartości zamówienia),
 4. Klient, który podał adres e-mail służący do kontaktu i który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktura korygująca będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

§ 5.

[DOSTAWA]

 1. Towar dostarczany jest do Klienta na adres, który Klient wskazał podczas składania zamówienia. Jeśli Klient wskaże inne dane dostawy niż wcześniej podane, to zmiana ta spowoduje, że dane te zostaną domyślnie zaktualizowane jako dane do dokonania także kolejnych dostaw.
 2. Dostawa pojedynczego towaru lub pierwszego towaru z danej kolekcji, następuje w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia przyjęcia oferty i przystąpienia Sprzedawcy do jej realizacji.
 3. Dostawa drugiego i kolejnych towarów z kolekcji otwartej lub zamkniętej, następuje w odstępach czasu, począwszy od dnia dostawy pierwszego towaru z kolekcji, zgodnie z ofertą przedstawioną za pośrednictwem materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 5. W przypadku nieodebrania towaru, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą.

 

§ 6.

[PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY]

 1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania pojedynczego towaru albo pierwszego towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji towarów albo każdego kolejnego towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji towarów.
 2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Klient może, lecz nie musi, skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres Sprzedawcy: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 lub drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl lub złożone za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta albo też zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 4. Odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży na adres: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 (na własny koszt).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym za dostawę towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy towaru dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 

§ 7.

[REKLAMACJA TOWARU]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
 2. Reklamacje mogą być wysyłane na adres: Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl 
 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do żądania Klienta w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego, Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi z wykorzystaniem danych adresowych i kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl.