I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, Dostawy Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji Towaru. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść Zamówienia, informacje zamieszczone przy Towarze w Sklepie Internetowym, podawane przez konsultanta Infolinii.
 3. Sprzedający umożliwia zawieranie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii oraz listownie.
 4. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:
  1. Sprzedający - Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: numery Infolinii;
  2. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
  3. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Kupującego, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie; Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: 801 811 800 (Koszt 1 minuty połączenia wg. taryfy operatora). Infolinia jest czynna w godzinach: poniedziałek - czwartek - od 9:00 do 17:00; w piątek w godzinach od 9:00 do 15:00;
  4. Zamówienie - oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Kupującego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.
  5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - niniejszy zbiór ogólnych warunków stanowiących treść każdej Umowy Sprzedaży;
  6. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę, w szczególności medale, monety, numizmaty i akcesoria numizmatyczne,
  7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
  8. Dostawa Towaru - umowa o świadczenie usług transportu Towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu.

II. TOWARY

 1. Sprzedający sprzedaje Towary jako:
  1. pojedyncze Towary albo
  2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby Towarów albo
  3. kolekcje zamknięte, składające się z Towarów w liczbie z góry określonej.
 2. Informacja o tym, czy przedmiot Umowy Sprzedaży jest pojedynczym Towarem, czy stanowi kolekcję, jest podana w informacjach zamieszczonych przy Towarze w sklepie internetowym, podawany przez konsultanta Infolinii, lub zamieszczany w drukowanych materiałach reklamowych Sprzedającego.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pojedynczego Towaru nie jest w żaden sposób uzależnione od zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów. Sprzedający nie wiąże wykonania swojego zobowiązania wynikającego z zawarcia przez Kupującego Umowy Sprzedaży dotyczącej pojedynczego Towaru z koniecznością zawarcia przez Kupującego Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów.

III. CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na przez Sprzedającego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sprzedającego wyrażone są wartościami brutto.
 3. W przypadku zmiany ceny Towarów Sprzedający wysyła do Kupującego stosowne pismo informujące o zmianie ceny. Kupujący w takim przypadku ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia informacji o zmianie ceny Towaru, ze skutkiem opisanym w pkt. VII, poniżej.

IV. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Kupujący i Sprzedający.
 2. Umowa Sprzedaży pojedynczego Towaru jest zawierana na czas wykonania tej umowy.
 3. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję otwartą jest zawarta na czas nieokreślony. Kupujący  może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, doręczając Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii, pocztą, pocztą elektroniczną, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży Towarów w kolekcji otwartej wywiera skutek po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego  czternaście (14) dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży.
 4. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję zamkniętą jest zawarta na czas określony – wskazany w informacjach zamieszczonych przy Towarze w sklepie internetowym, podawany przez konsultanta Infolinii, lub zamieszczany w drukowanych materiałach reklamowych Sprzedającego.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  1. w przypadku składania Zamówienia przy wykorzystaniu karty rezerwacyjnej - doręczenia Sprzedającemu wypełnionej karty rezerwacyjnej stanowiącej część materiału reklamowego Sprzedającego;
  2. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii - doręczenia Sprzedającemu (w odpowiedzi na potwierdzenie treści proponowanej przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży wysłane Kupującemu pocztą lub pocztą elektroniczną) oświadczenia Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  3. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego - doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego potwierdzenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”).
 6. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ceną za Dostawę Towaru.
 7. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  1. poinformuje Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo
  2. zaproponuje Kupującemu zmianę Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których Dostawa nie jest możliwa.
   W przypadku wyboru pkt. b przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji, Sprzedający odstępuje od Umowy Sprzedaży).
 8. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji zmiany Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa, Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub telefonicznie swoją zgodę na częściową zmianę Umowy Sprzedaży, lub odstąpienie od całości Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Sprzedający zmieni Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 i 8, powyżej, zastosowanie mają postanowienia zawarte w pkt. VII, poniżej.

V. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący zawierając Umowę Sprzedaży płaci cenę za Towar i Dostawę Towaru.
 2. Cena Towaru oraz wynagrodzenie za Dostawę Towaru w przypadku pojedynczego Towaru oraz pierwszego Towaru z kolekcji Towarów są płatne przy odbiorze, w miejscu wskazanym przez Kupującego do wykonania Dostawy Towaru, chyba, że Kupujący uiścił tę cenę i wynagrodzenie za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Cena Towaru oraz wynagrodzenie za Dostawę Towaru w przypadku drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji Towarów są płatne na numer konta bankowego wskazany w rachunku dołączonym do przesyłanego Towaru w terminie czternastu (14) dni od otrzymania Towaru.
 4. Niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.

VI. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z kolekcji Towarów następuje w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji Towarów następuje co miesiąc od dnia Dostawy pierwszego Towaru z kolekcji Towarów.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w miejscu przez niego wskazanym w Zamówieniu, poprzez zlecenie podmiotowi trzeciemu wykonania Dostawy Towaru.

VII. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący, który zawarł Umowę Sprzedaży może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z otwartej kolekcji Towarów albo ostatniego Towaru z zamkniętej kolekcji Towarów. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Kupującego może zostać wysłane  na adres Sprzedającego drogą elektroniczną, lub pocztą. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 2. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takiej  ilości i jakości, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem certyfikaty, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 7. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia w którym zostało mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedającego).
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w wykonaniu Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru, lub dostarczenia przez Kupującego dowodu nadania zwracanego Towaru, którekolwiek nastąpi wcześniej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku sprzedaży Towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. po wygrawerowaniu napisu lub wzoru określonego przez Kupującego.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.
 2. Reklamacje Towaru rozpatruje Sprzedający. Jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że  istniała w chwili wydania Towaru.
 3. Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta, na adres Sprzedającego na jego koszt.
 4. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji.
 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwą na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 9. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia Kupującemu nowego Towaru
 11. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w sklepie internetowym lub pod numerem Infolinii.
 12. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w siedzibie Sprzedającego, na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość. Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres Kupującego, pocztą lub pocztą elektronicznej. Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 3. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY można pobrac TUTAJ>>