1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 „Skarbnica Narodowa” Sp. z o. o. prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.skarbnicanaodowa.pl (dalej „Sklep Internetowy”). 

1.2 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących. 

1.3 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „Skarbnica Narodowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241299, REGON 120159953, NIP 5252348337 (dalej „Skarbnica Narodowa” lub „Administrator”).

1.4 Skarbnica Narodowa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

1.5 Skarbnica Narodowa zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z  obowiązującym prawem. Skarbnica Narodowa podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Skarbnicę Narodową wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika lub Kupującego w Sklepie Internetowym. 

2.2 Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących przez Skarbnicę Narodową:

zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży;

marketing bezpośredni produktów lub usług Skarbnicy Narodowej.

2.3 Skarbnica Narodowa przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby. 

2.4 Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.5 Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży Skarbnica Narodowa przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych. 

2.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Skarbnicy Narodowej jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowanych przez Skarbnicę Narodową (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Skarbnica Narodowa przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.  

2.7 W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących  w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

2.8 Możliwi odbiorcy danych osobowych: 

- w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

3.1 Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Skarbnicę Narodową, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

3.2 Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Skarbnicy Narodowej, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: IOD@skarbnicanarodowa.pl.

3.3 Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:

ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Skarbnicę Narodową w przepisach obowiązującego prawa lub 

gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Skarbnicę Narodową jej roszczeń.

3.4 Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Skarbnicę Narodową łączy Umowa Sprzedaży.

4. COOKIES 

4.1 Skarbnica Narodowa w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego  używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. 

4.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

-  identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowy;

- zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);

- prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

4.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

5.2 Niniejsza Polityka jest uchwalana przez Zarząd Skarbnicy Narodowej i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.

5.3 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

5.4 Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane w Sklepie Internetowym.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...