Drukuj

I. DEFINICJE
Sprzedający – Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50 000 zł; e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl; numer Infolinii: 801 811 800 lub 22 44 55 999.
Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Infolinia – centrum telefonicznej obsługi Kupującego, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, złożyć zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące zamówienia; Infolinia jest dostępna pod numerami telefonów:
• 801 811 800*
• 22 44 55 999*
* Koszt 1 minuty połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych.
Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach: poniedziałek – czwartek – od 9:00 do 17:00; w piątek od 9:00 do 15:00.
Towar – produkt prezentowany w materiale reklamowym doręczanym przez Sprzedającego, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. TOWARY
Sprzedający oferuje Towary jako:

 1. pojedyncze numizmaty lub akcesoria kolekcjonerskie albo
 2. kolekcje otwarte, bez określonej z góry liczby numizmatów albo
 3. kolekcje zamknięte, składające się z numizmatów w liczbie z góry określonej.

III. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w następujący sposób:
  a. poprzez wypełnienie kuponu zamówienia, stanowiącego część materiału reklamowego lub
  b. poprzez kontakt z Doradcą Klienta lub
  c. online – za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, sklepu internetowego lub
  d. dokonując przedpłaty za oferowany produkt.
 2.  Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  a. doręczenia Sprzedającemu wypełnionego kuponu zamówienia stanowiącego część materiału reklamowego Sprzedającego – w przypadku składania zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt III.1 a.,
  b. doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o zawarciu Umowy Sprzedaży,
  c. zamówienia online – zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Skarbnicy Narodowej,
  d. rejestracji w systemie przedpłaty – w przypadku zamówienia poprzez przedpłatę.
 3. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję otwartą, o której mowa w pkt II b. jest zawierana na czas nieokreślony. Kupujący może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez doręczenie Sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o wypowiedzeniu, należy doręczyć przedającemu za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny Sprzedającego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@skarbnicanarodowa.pl, bądź dzwoniąc na Infolinię. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 4. Umowa Sprzedaży Towarów stanowiących kolekcję zamkniętą, o której mowa w pkt II c. zostaje zawarta na czas określony – na warunkach zamieszczonych w drukowanych materiałach reklamowych dostarczonych przez Sprzedającego, na dedykowanych stronach internetowych, w sklepie internetowym lub podanych przez Doradcę Klienta.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w materiałach reklamowych podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili otrzymania przez Kupującego materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedającego. Kupujący ponosi dodatkowy koszt dostawy Towarów, który również podany jest w materiałach reklamowych. W przypadku niektórych Towarów, Sprzedający nie dolicza kosztów dostawy. W przypadku składania zamówienia przez kontakt z Doradcą Klienta, Kupujący zostaje poinformowany o całkowitych kosztach Zamówienia (w tym dostawy) podczas rozmowy.
 3. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedającego i dołączana do zamówienia wysyłanego do Kupującego.
 4. Kupujący może dokonać zapłaty za złożone zamówienie (tj. Towar oraz koszty jego dostawy) w następujący sposób:
  a. przy odbiorze zamówienia (za pobraniem) – zapłatę za zamówienie należy przekazać dostawcy w chwili doręczenia Towarów lub
  b. na podstawie otrzymanej faktury lub
  c. w postaci przedpłaty lub
  d. w postaci płatności elektronicznej.
 5. Kupujący, który podał adres e-mail służący do kontaktu z Nim i który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktura korygującą będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego. Akceptacja Kupującego nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur korygujących w formie papierowej.

V. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z danej kolekcji następuje w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie zmianie (wydłużeniu), Sprzedający poinformuje o tej okoliczności Kupującego, kontaktując się z nim na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 2. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z kolekcji otwartej lub zamkniętej, następuje w regularnych odstępach czasu, począwszy od dnia dostawy pierwszego Towaru z kolekcji zgodnie z ofertą przedstawioną za pośrednictwem materiałów reklamowych dostarczonych przez Sprzedającego lub Doradcę Klienta.
 3. Sprzedający realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym, Kupujący powinien sprawdzić jakość otrzymanego Towaru i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym, celem ustalenia dalszych kroków.
 5. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Kupującego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:
  a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  b. niekompletności przesyłki,
  c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  - Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 7. W przypadku Zamówień dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej w razie nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem do dostawy zamówienia, firma kurierska podejmie ponowną próbę doręczenia Towaru. W razie ponownej nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Towar zostanie odesłany do Sprzedającego. W takiej sytuacji, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Kupującego po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedającym. Koszt ponownej wysyłki Towarów ponosi Kupujący.
 8. W razie wątpliwości co do poprawności danych Kupującego koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedający może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji tych danych.

VI. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z otwartej lub zamkniętej kolekcji Towarów.
 2. Aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do niniejszego dokumentu. Oświadczenie z podpisem Kupującego, może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego: Skarbnica Narodowa, Skrytka Pocztowa 52, 02-696 Warszawa 113 lub drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl albo też może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 3. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (wzór w załączeniu), Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu wykonanie dyspozycji.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedającego).
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Kupującemu na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub przekazem pocztowym.
 7. Sprzedający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. REKLAMACJE

 1. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo do reklamacji Towaru wchodzącego w skład zamówienia.
 2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową.
 3. Konsument dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru do Biura Obsługi Klienta. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 5. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
  - chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego:
  a. usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  b. zamiast wymiany Towaru, żądać usunięcia wady lub zwrotu zapłaconej ceny, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje, dotyczące postępowania reklamacyjnego, Sprzedający będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany do Kupującego na jego koszt.

VIII. REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Kupujący, który przy składaniu zamówienia wskazał adres e-mail służący do kontaktu z nim, wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedającego zaproszenia do skorzystania z usługi „Moje Konto”.
 2. Zaproszenie zawiera link aktywacyjny do usługi „Moje Konto” dostępnej na stronie internetowej: www.skarbnicanarodowa.pl/moje-konto.
 3. Konto jest tworzone po złożeniu pierwszego zamówienia oraz podaniu przez Kupującego adresu e-mail i pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Kupującego i potwierdzenia zgody na świadczenie usługi. Konto prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Skarbnicy Narodowej.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY można pobrac TUTAJ>>