Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 25.05.2018 roku

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów oraz świadczenia Usług), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Usługą, z Towarami, z ich cenami i dostępnością, oraz umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Usług przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. kolorowy ekran o minimalnej rozdzielczość 320x200 pikseli,
  2. zainstalowane oprogramowania służące otwieraniu i wyświetlaniu plików o formacie PDF,
  3. łącze internetowe,
  4. zainstalowaną przeglądarkę internetową,zgodną ze standardem HTML w wersji minimum 4.01 z włączoną obsługą  JavaScript i cookies.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

II DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Usłudze, o Towarach, ich cenie i dostępności oraz kupić Towar oraz zlecić jego Dostawę;
 2. Usługa lub Usługi - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami)na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiająca wybór i zakup Towaru poprzez Konto oraz, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;
 3. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy;
 4. Usługodawca - Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000241299, posiadająca numer NIP: 527-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych; e-mail:bok@skarbnicanarodowa.pl; telefon: numery Infolinii;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 6. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie; Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: 801 811 800 (koszt 1 minuty połączenia to: 0,20 zł z telefonów stacjonarnych i 0,45 zł  z telefonów komórkowych) Infolinia jest czynna w godzinach: poniedziałek - czwartek - od 9:00 do 17:00; w piątek w godzinach od 9:00 do 15:00;
 7. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz umowy Dostawy Towaru;
 8. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
 9. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Użytkownika przez system teleinformatyczny Usługodawcy;
 10. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 11. Zamówienie - oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.
 12. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących treść każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;
 13. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 14. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę, w szczególności medale, monety, numizmaty i akcesoria numizmatyczne,
 15. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 16. Sprzedający – Usługodawca, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Doręczenie przez Usługodawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży, chyba, że Regulamin lub Ogólne Warunki Umowy stanowią inaczej. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 18. Dostawa Towaru - umowa o świadczenie usług transportu Towaru , w miejsce wskazane przez Użytkownika w Zamówieniu, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 19. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna zawierająca w temacie potwierdzenie zamówienia, doręczona na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, potwierdzająca że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

III ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

IV KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

A. REJESTRACJA KONTA POPRZEZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz adres Dostawy Towaru. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi - udostępnia i rejestruje Konto dla Użytkownika oraz, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, rozpoczyna dostarczanie Użytkownikowi Newsletter

B. INNE POSTANOWIENIA

 1. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 2. Usługodawca udostępnia Konto za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z chwilą rejestracji Konta.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na żądanie Użytkownika. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż raz na dzień.
 5. Usługa świadczona przez Usługodawcę jest nieodpłatna.
 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usługi może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie za pośrednictwem Infolinii, pocztą, pocztą elektroniczną. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi następuje po upływie okresu czternastu (14) dni wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte oraz Zamówień, które zostały złożone przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi.
 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim z użyciem odpowiedniego Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

V ZAMÓWIENIE

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  1. W Sklepie Internetowym - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
  2. W Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez uprzedniego rejestrowania Konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, lub
  3. poprzez kontakt z Infolinią.
 1. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługa może być niedostępna dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się w miarę potrzeb i jednorazowo nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 3. Informacje o głównych cechach i przedmiocie świadczenia – o Towarze, o cenie Towaru, wraz z ewentualną opłatą za wykonanie usługi Dostawy Towaru, jego właściwościach, oraz o czasie trwania Umowy Sprzedaży, lub o prawie wypowiedzenia Umowy Sprzedaży zawartej na okres nieoznaczony, ewentualnych miesięcznych płatnościach, wyświetlają się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt z Infolinią:
  1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka poprzez Sklep Internetowy, lub poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego lub potwierdzając wybór konsultantowi Infolinii;
  2. wprowadza dane do Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy. Opłata za Dostawę Towaru na adres wskazany przez Użytkownika jest wskazana przy Towarze;
  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub u konsultanta Infolinii;
  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce Dostawy Towaru, dane Użytkownika oraz cenę za Towar, cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
  5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży;
  6. potwierdza złożenie Zamówienia przyciskiem lub inną podobną funkcją albo potwierdza złożenie Zamówienia konsultantowi Infolinii.
 1. W przypadku gdy za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Usługodawcę oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.
 2. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca podaje Użytkownikowi informacje dotyczące:
  1. głównych cech świadczenia Usługodawcy;
  2. oznaczenia przedsiębiorcy;
  3. łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
  4. prawa odstąpienia od umowy;
  5. czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek wypowiedzenia.
 1. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie pocztą, nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
 2. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu Dostawy Towaru na adres podany przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 4. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi w Koncie lub w Potwierdzeniu Zamówienia. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży znajduje się w Sklepie Internetowym.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  1. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego – doręczenia na serwer poczty elektronicznej, obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail zawierająca w temacie potwierdzenie zamówienia);
  2. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii – doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży (w odpowiedzi na potwierdzenie treści Umowy Sprzedaży proponowanej przez Sprzedającego i wysłanej Kupującemu pocztą lub pocztą elektroniczną);
 1. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail lub poprzez Konto lub przez Infolinię).
 2. Wraz z Towarem, Kupujący otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pocztą lub pocztą elektroniczną.

VI INNE PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni. Reklamacje można składać pocztą na adres: Skarbnica Narodowa, Przegródka Pocztowa 51, 02-696 Warszawa 113, lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej:bok@skarbnicanarodowa.pl.

VII INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
  3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 1. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.
 4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać  do Infolinii.
 5. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Usługodawcę jako właściwy do korespondencji, tj.: bok@skarbnicanarodowa.pl.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało doręczone Użytkownikowi pisemnie pocztą.

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie Usług jako konsument może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie do czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Usługodawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług. Użytkownik może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Użytkownika może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres bok@skarbnicanarodowa.pl, lub w oryginale pocztą na adres Usługodawcy. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Usługodawcy.
 2. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w formie elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie terminu na odstąpienie, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.
 2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia oraz w celu świadczenia Usług.
 4. Użytkownik może wyrazić poprzez Sklep Internetowy zgodę na wysyłanie mu Newslettera. Usługodawca przetwarza dane osobowe w tym celu – marketingu bezpośredniego własnych produktów (Towarów) lub usług administratora danych (Usługi).
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz w celu świadczenia Usług.
 6. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika dla celów dostosowywania treści Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz dla celów opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Użytkownik może w każdej chwili zablokować pliki „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku  przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie niemożliwe.
 9. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane do Infolinii albo poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(Dz. U., Nr 128, poz. 1402 z 9 listopada 2001 r., z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a. okoliczności siły wyższej,
  b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
  c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Zmiany będą publikowane na bieżąco w Sklepie Internetowym w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jego opublikowania. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tego dokumentu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Skarbnica Narodowa sp. z o.o. al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, Tel. 801 811 800, bok@skarbnicanarodowa.pl;

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Towarów:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data zawarcia umowy:.........................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):.............................................

Adres konsumenta(-ów):.......................................................

Podpis konsumenta(-ów):......................................................

Data:........................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.